Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.elsi.pl, zwanego dalej sklepem.
1.2. Właścicielem i administratorem strony www.elsi.pl jest firma FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWO-REKLAMOWA s.c. „ELSI” 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10 F, tel. 59 842 93 47

II. Zasady korzystania ze sklepu.
2.1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie elsi.pl jest założenie konta poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.
2.2.Założenie konta w sklepie elsi.pl oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
2.3. Firma ELSI może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu elsi.pl naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę ELSI za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy ELSI.
2.4. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody sklepu.
2.5. Klient sklepu elsi.pl nie może:
a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystać ze sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) korzystać ze sklepu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla firmy ELSI
2.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
b) Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.
3.1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.
3.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę sklepu www.elsi.pl, założyć konto, dokonać wyboru produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.
3.3. Wybór zamawianych przez Klienta produktów jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
3.4. Po kliknięciu przycisku „przejdź do zamówienia” z poziomu koszyka Klient zostanie przeniesiony na kolejną stronę sklepu, gdzie może wybrać sposób płatności oraz dostawy a także podać adres, na jaki ma dotrzeć przesyłka z zamówieniem.
3.5. Po kliknięciu przycisku „ZAMÓW” na podany w trakcie zakładania konta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, będąca Umową sprzedaży i zawierająca podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:
a) przedmiot Zamówienia oraz jego numer,
b) jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybraną metodę płatności i sposób dostawy,
d) adres pod jaki firma ELSI dostarczy przesyłkę i w jakim czasie,
e) ewentualne uwagi.
3.6. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji przesłanych plików graficznych oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie firmy ELSI (dla zleceń opłaconych przelewem )
3.7. Akceptacja przez Klienta przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą ELSI sprzedaży oraz, dla Zleceń opłaconych przelewem lub „za pobraniem”, oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z usługi.
3.8. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w sklepie elsi.pl produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.
3.9. Zamówienie, które nie zostało opłacone (płatność przelewem) lub nie dokonano w nim akceptacji plików (płatność za pobraniem), ważne jest przez 30 dni, po upływie, których zostanie automatycznie usunięte z konta użytkownika.
3.10. Z klientami, którzy złożyli zamówienie oraz opłacili je przelewem, ale nie dokonali akceptacji plików (płatność przelewem), po 30 dniach od momentu zaksięgowania płatności na koncie, firma ELSI skontaktuje się w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
3.11. Dokonanie płatności możliwe jest przed akceptacją plików graficznych. W ciągu siedmiu dni od momentu zaksięgowania płatności na koncie, firma ELSI wystawi fakturę VAT.
3.12. Zamawiający może anulować Zlecenie opłacone przelewem, ale tylko do momentu akceptacji plików graficznych.
3.13. Klient, który opłacił anulowane Zlecenie przelewem, najdalej w ciągu14 dni roboczych otrzyma zwrot środków pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z czynności, jakie firma ELSI musi podjąć by anulować rozpoczęty proces realizacji zlecenia. Wspomniane koszty wynoszą 35 zł brutto. Firma ELSI wystawi wówczas fakturę korygującą umniejszającą wartość Zlecenia.
3.14. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dokładne godziny akceptacji plików oraz terminy realizacji określone są na stronie sklepu dla każdego produktu odrębnie.

IV. Dostawa
4.1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
4.2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich.
4.3. Termin realizacji dostawy określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie i przedstawiony na stronie sklepu www.elsi.pl
4.4. Klient ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi na Portalu terminami dostaw. Firma ELSI dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. Firma ELSI dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych firmy ELSI względem Klienta.

V. Ceny i metody płatności
5.1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, opakowania, podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy, dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: opłata za pobraniem pieniężnym.
5.2. Płatności za Zlecenie można dokonać:
a) korzystając z przelewu bankowego,
b) wybierając opcję „płatności za pobraniem”.
5.3. Dokonując zakupów w sklepie elsi.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.

VI. Materiały do druku
6.1. Firma ELSI nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, firma ELSI ma prawo odmówić jego realizacji.
6.2. Firma ELSI nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
6.3. Materiały, które firma ELSI otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji dostępnych na stronie sklepu.
6.4. Firma ELSI nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.
6.5. Firma ELSI nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.

VII. Reklamacje
7.1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie sklepu www.elsi.pl.
7.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
7.3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
7.4. Firma ELSI zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy. W takim przypadku będą one rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Powyższe terminy są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia.
7.5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Takie, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
7.6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
7.7. Jeżeli towar jest tylko częściowo wadliwy to Zleceniodawca nie może zgłosić całej partii towaru do reklamacji, lecz tylko część nie spełniającą wymogów jakości.

7.8. Prawo do składania reklamacji ma tylko i wyłącznie Zleceniodawca i prawo to nie może być przekazywane innym osobom np. współpracownikom Zleceniodawcy

7.9. Nadmiar lub niedomiar do 5% towaru jest możliwy i nie stanowi podstawy do roszczeń reklamacyjnych.
7.10. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji firma ELSI może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - koszt przesłania zwrotu ponosi firma ELSI .
7.11. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez firmę ELSI.
7.12. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
7.13. Firma ELSI ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Firma ELSI nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

VIII. Postanowienia końcowe
8.1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą F.U.H.R.”ELSI „ s.c. a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby firmy F.U.H.R.”ELSI „ s.c.
8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Definicje
1. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając ze sklepu dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego firmy F.U.H.R.”ELSI „ s.c.
4. Sklep– serwis internetowy dostępny pod adresem www.elsi.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
5. Produkty - materiały i usługi będące przedmiotem obrotu w ramach działalności sklepu elsi.pl
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą F.U.H.R.”ELSI „ s.c. a Klientem, z wykorzystaniem sklepu internetowego elsi.pl.
7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
9. Proces zakupowy - ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.